Постанова затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП 1418

Постанова затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП 1418

Станом на 29.11.2016 року

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.08.2016                   № 1418

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07.11.2016 за № 1446/29576

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до пункту 6 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», статті 14 Закону України «Про природні монополії», пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829, що додаються.

4. Внести до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2500, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  06 листопада 2015 року за № 1386/27831, такі зміни:

у підпункті 6 пункту 5.2 розділу V слово «сім» замінити словом «двадцять»;

у рядку 4 графи «Персоніфіковані дані Споживача» додатка 1 слова «ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний Оператором ГРМ» замінити словами «ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем».

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу IV Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2015 року № 3054, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2016 року за № 396/28526, слова «об’єкта замовника» замінити словами «точки вимірювання (вузла обліку)».

6. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері протягом двох років здійснювати моніторинг передбаченого главою 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем порядку визначення величини приєднаної потужності об’єкта споживача (за яким мають здійснюватися розрахунки за договором розподілу природного газу), виходячи з типорозміру комерційного ВОГ.

НКРЕКП спільно з Антимонопольним комітетом України (за згодою) та Державною регуляторною службою України (за згодою) через три роки після першого встановлення НКРЕКП тарифів на послуги розподілу природного газу, обчислених з урахуванням величини приєднаної потужності об’єкта споживача, здійснити всебічний аналіз механізму визначення величини приєднаної потужності об’єкта споживача та розглянути питання щодо доцільності внесення змін до Кодексу газорозподільних систем за підсумками такого аналізу.

7. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України                          Ю.Терентьєв

Голова Державної регуляторної

служби України                                                                      К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

11.08.2016 № 1418

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

07.11.2016 за № 1446/29576

Зміни до Кодексу газорозподільних систем 

1. У розділі І:

1) у пункті 4 глави 1:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«алокація – визначення фактичного обсягу (об’єму) природного газу по об’єкту споживача за певний розрахунковий період відповідно до вимог розділу VI цього Кодексу;».

У зв’язку з цим абзаци другий – вісімдесят другий вважати відповідно абзацами третім – вісімдесят третім;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – вісімдесят третій вважати відповідно абзацами одинадцятим – вісімдесят другим;

в абзаці шістнадцятому слово «вузла» замінити словами «точки комерційного»;

в абзаці двадцять шостому слова «самовільних підключень» замінити словами «несанкціонованого втручання в роботу ГРМ та/або ЗВТ/лічильника газу»;

в абзаці сімдесятому слова «період часу» замінити словами «газовий місяць»;

2) у главі 2:

у підпункті 10 пункту 3 слово «ГРС» замінити словом «ГТС»;

в абзаці шостому пункту 5 слова «постачання споживачам, підключеним до газових мереж Оператора ГРМ» замінити словами «постачання природного газу споживачам, підключеним до газорозподільної системи Оператора ГРМ»;

3) в абзаці четвертому пункту 6 глави 3 слово «(постачальника)» виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 2 глави 1 викласти у такій редакції:

«Для внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ, взаємовідносини між їх власником (балансоутримувачем, управителем) і Оператором ГРМ здійснюються виключно на умовах договору на експлуатацію складових газорозподільної системи за формою, визначеною у додатку 3 до цього Кодексу.»;

2) у пункті 3 глави 5:

слова «та у розділі VI цього Кодексу» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Оператор ГРМ не має права здійснювати перевірку наявності у споживачів/балансоутримувачів/власників газових мереж договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які не є ГРМ, крім випадків, передбачених ПБСГ.».

3. У розділі V:

1) пункт 5 глави 1 викласти у такій редакції:

«5. За необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, за умови, що це не призведе до необхідності збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (не потребуватиме збільшення типорозміру комерційного лічильника газу), новий договір на приєднання з новим чи діючим власником об’єкта не укладається. При цьому у випадку перенесення вузла обліку та/або зменшення його типорозміру (номінальної потужності) або зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації, а у разі її відсутності розробляється нова проектна документація, що забезпечується за рахунок сторони, яка ініціювала реконструкцію чи технічне переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, крім випадку, передбаченого пунктом 2 глави 6 розділу VІ цього Кодексу. Внесення змін до проектної документації в частині комерційного вузла обліку газу здійснюється на підставі оформлених (виданих) Оператором ГРМ технічних умов на реконструкцію комерційного вузла обліку.

Якщо за необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, виникає необхідність збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (збільшення типорозміру лічильника газу) або її перенесення, з новим чи діючим власником об’єкта має бути укладений новий договір на приєднання відповідно до умов цього Кодексу. При цьому, якщо заходи з приєднання по вже підключеному до ГРМ об’єкту потребуватимуть лише збільшення типорозміру лічильника газу, місце забезпечення потужності має збігатися з фактичною точкою приєднання цього об’єкта, а процедура приєднання має здійснюватися у порядку, визначеному в пункті 5 глави 2 цього розділу.

При письмовому зверненні споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) про зменшення приєднаної (дозволеної) потужності його об’єкта, визначеної в технічних умовах приєднання та/або проектній документації, в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до технічних умов приєднання та/або проектної документації, які погоджуються з Оператором ГРМ. У такому разі змінюються (зменшуються) типорозмір (номінальна потужність) комерційного вузла обліку в точці вимірювання та приєднана потужність об’єкта споживача, а Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу. При цьому заходи із заміни комерційного ВОГ забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок споживача у строк, що не повинен перевищувати: для побутового споживача – три календарних місяці з дати компенсації споживачем затрат Оператора ГРМ на заміну комерційного ВОГ; для споживача, що не є побутовим, – у строк, узгоджений між Оператором ГРМ і споживачем.

Забороняється демонтаж комерційного вузла обліку без одночасного встановлення іншого комерційного вузла обліку зі зменшеним типорозміром.

Якщо Оператор ГРМ у визначений строк не здійснив заміну комерційного ВОГ,  розрахунок споживача за послуги розподілу природного газу з дати прострочення заміни комерційного ВОГ здійснюється, виходячи з приєднаної потужності (Wmax), як для типорозміру комерційного ВОГ, який мав бути встановлений.»;

2) у главі 2:

підпункт 9 пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10 – 12 вважати відповідно підпунктами 9 – 11;

абзац двадцять другий пункту 4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять четвертим;

абзац сімнадцятий пункту 5 виключити.

У зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

абзац другий пункту 8 доповнити новим реченням такого змісту: «Погодження здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів, або у цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень.»;

пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Право власності на газові мережі зовнішнього газопостачання набувається Оператором ГРМ відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України.».

4. У розділі VІ:

1) у пункті 3 глави 4:

в абзаці першому слово «нього» замінити словом «споживача»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо за релігійними переконаннями споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений ЕІС-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку споживача.»;

2) у главі 5:

у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

«3. По об’єктах споживачів, що не є побутовими, споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється, виходячи з добового підтвердженого обсягу природного газу. При цьому місячний обсяг їх споживання не повинен перевищувати місячний підтверджений обсяг природного газу.»;

в абзаці другому:

слова «добової норми (узгодженого графіка) та/або» замінити словами «добового/місячного»;

слово «ГРМ» замінити словами «ГТС/ГРМ»;

в абзаці третьому:

після слів «право на коригування» доповнити словами «добових та місячних»;

слово «законодавством» замінити словами «Кодексом ГТС»;

у пункті 4:

в абзаці першому слова «за споживачем» замінити словом «споживачем»;

в абзаці другому:

після слів «який буде віднесений» доповнити словами «Оператором ГТС»;

після слів «його вартість» слова «(об’єм/обсяг)» виключити;

в абзаці четвертому слова «(об’єм/обсяг)» виключити;

3) у главі 6:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Приєднана потужність (Wmax) об’єкта споживача визначається за величинами максимальної витрати (об’єму) газу за годину за стандартних умов (розрахованої за значеннями максимального абсолютного робочого тиску газу Pmaxабс) та максимальної витрати qmax за робочих умов комерційного ВОГ, що обліковує розподілений (спожитий) природний газ по об’єкту споживача.

При цьому приєднана потужність (Wmax) при комерційному ВОГ, що організований на основі методу змінного перепаду тиску з використанням звужуючого пристрою, визначається за величиною максимальної витрати за стандартних умов, вказаної у протоколі розрахунку параметрів витратоміра за заданими характеристиками звужуючого пристрою і вимірювального трубопроводу.

Приєднана потужність (Wmax) при комерційному ВОГ на базі лічильників газу визначається за формулою

Wmax = qmax × Pmaxабс/0,101325,

де Wmax – приєднана потужність комерційного ВОГ на базі лічильників газу, м3/год;

qmax – максимальна витрата за робочих умов лічильника газу згідно з його паспортними даними, м3/год;

Pmaxабс – максимальний абсолютний тиск газу (Pmaxабс = Pmax + 0,101325), МПа;

Pmax – максимальний робочий надлишковий тиск газу, МПа, який приймається, виходячи з категорії газопроводу за ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», на якому змонтовано лічильник газу, на рівні:

0,003 МПа – для лічильників газу, змонтованих на газопроводі низького тиску житлових будинків, прибудованих до них будівель і вбудованих в них (крім котелень) приміщень, незалежно від категорії споживача;

0,005 МПа – для всіх інших лічильників газу, змонтованих на газопроводі низького тиску;

0,3 МПа – для лічильників газу, змонтованих на газопроводі середнього тиску;

0,6 МПа – для лічильників газу, змонтованих на газопроводі високого тиску II категорії;

1,2 МПа – для лічильників газу, змонтованих на газопроводі високого тиску I категорії.

По об’єкту побутового споживача, не обладнаного комерційним ВОГ, що розраховується за нормами споживання, qmax визначається:

для газової плити – за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-2.5;

для газової плити та за наявності водонагрівача – за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-6;

за наявності газового котла – за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-10.

Якщо через комерційний ВОГ одночасно забезпечується облік газу споживача та послідовно підключених до його мереж інших споживачів (суміжних суб’єктів ринку газу), величина приєднаної потужності об’єкта такого споживача визначається як різниця між приєднаною потужністю об’єкта цього споживача та приєднаною потужністю послідовно підключених до його мереж об’єктів інших споживачів (суміжних суб’єктів ринку газу).

Потужність по кожному комерційному ВОГ вказується в персоніфікованих даних заяви приєднання до договору розподілу природного газу. При цьому:

якщо на об’єкті споживача встановлено два і більше лічильників газу та/або звужуючих пристроїв, які обліковують природний газ в одному напрямку газопостачання (за необхідності окремого обліку у міжсезонні періоди тощо), приєднана потужність об’єкта споживача визначається за величиною приєднаної потужності комерційного ВОГ з найбільшим типорозміром чи qmax;

якщо на об’єкті споживача встановлено два і більше лічильників газу та/або звужуючих пристроїв, які обліковують природний газ за різними напрямками газопостачання (за різними газовими приладами чи устаткуванням споживача), приєднана потужність об’єкта споживача визначається за сумою величин приєднаної потужності кожного комерційного ВОГ.

При письмовому зверненні споживача про зменшення типорозміру комерційного ВОГ в точці вимірювання:

якщо комерційний ВОГ було встановлено Оператором ГРМ без дотримання вимог пункту 4 глави 2 розділу Х цього Кодексу, Оператор ГРМ протягом 3 календарних місяців з дати звернення споживача забезпечує за власний рахунок заміну комерційного ВОГ із зменшеним типорозміром та забезпечує зміну даних приєднаної потужності об’єкта споживача згідно з вимогами цього Кодексу;

в інших випадках (за умови дотримання вимог пункту 4 глави 2 розділу Х цього Кодексу) заміна комерційного ВОГ забезпечується Оператором ГРМ (з урахуванням необхідності коригування даних приєднаної потужності об’єкта споживача згідно з вимогами цього Кодексу) за рахунок споживача у строк, що не повинен перевищувати: для побутового споживача – три календарних місяці з дати компенсації споживачем затрат Оператора ГРМ на заміну комерційного ВОГ; для споживача, що не є побутовим, – у строк, письмово узгоджений між Оператором ГРМ і споживачем.

Про прийняте рішення щодо зменшення типорозміру комерційного ВОГ Оператор ГРМ письмово повідомляє споживача протягом десяти робочих днів з дати звернення споживача. Якщо Оператор ГРМ у визначений строк не здійснив заміну комерційного ВОГ, розрахунок споживача за послуги розподілу природного газу з дати прострочення заміни комерційного ВОГ здійснюється, виходячи з приєднаної потужності (Wmax), як для типорозміру комерційного ВОГ, який мав бути встановлений.»;

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов’язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору. У разі розірвання договору розподілу природного газу Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу.»;

Виконання замовлень на фрілансі для тих хто шукає роботу

Подписывайтесь на Telegram-канал "Блокнот Херсона" и в Viber

4) у главі 7:

у пункті 1:

абзац перший після слова «газопостачання» доповнити словами «(розподіл природного газу)»;

у підпункті 2 слова «або недостатність» виключити;

у підпункті 4 слова «комерційний облік природного газу» замінити словами «забезпечення комерційного обліку природного газу»;

підпункт 10 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 11, 12 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо припинення газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт побутового споживача буде здійснюватися у випадках, визначених у підпунктах 1 – 6 (крім випадку подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання), 9 цього пункту, Оператор ГРМ має надати повідомлення про припинення газопостачання/розподілу природного газу побутовому споживачу не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу). При цьому в повідомленні мають бути зазначені підстави та дата припинення газопостачання (розподілу природного газу).»;

у пункті 4:

в абзаці першому цифри «VI» замінити цифрою «X»;

абзац другий після слова «газопостачання» доповнити словами «(розподілу природного газу)»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування.

При несанкціонованому відновленні газоспоживання (розподілу природного газу), відмові представникам Оператора ГРМ в доступі до об’єкта споживача для припинення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі для локалізації чи ліквідації аварійної ситуації, а також після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу Оператор ГРМ може здійснити припинення газопостачання (розподілу природного газу) шляхом механічного від’єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.»;

у пункті 6:

після слова «газопостачання» доповнити словами «(розподілу природного газу)»;

після слова «відшкодування» доповнити словами «Оператору ГРМ»;

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Якщо за ініціативою споживача необхідно припинити газопостачання (розподіл природного газу) на об’єкт споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення, споживач не пізніше ніж за сім днів повинен письмово повідомити про це Оператора ГРМ та узгодити з ним дату припинення газопостачання (розподілу природного газу), а Оператор ГРМ в узгоджену із споживачем дату зобов’язаний припинити газопостачання (розподіл природного газу) споживачеві.»;

у пункті 8 слово «сім» замінити словами «п’ять робочих».

5. В абзаці третьому пункту 2 глави 1 розділу VІІІ слова «визначену в технічній угоді про умови приймання-передачі природного газу газорозподільною системою» замінити словами «яка розраховується відповідно до глави 3 цього розділу».

6. У розділі IX:

1) в абзаці першому пункту 4 глави 1 слова «власниками газових мереж» замінити словами «суб’єктами ринку природного газу»;

2) у главі 3:

назву глави після слів «обліку газу» доповнити словами «та алокації»;

пункти 1 – 3 після слів «споживання (розподілу/постачання) природного газу» доповнити словом «(алокація)» у відповідному відмінку;

у пункті 4:

в абзаці третьому слова «При цьому» замінити словами «У такому разі»;

в абзаці четвертому слово «Якщо» замінити словами «При цьому, якщо»;

підпункт 1 пункту 5 після слів «споживання (розподілу, постачання) природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзац перший пункту 6 після слів «по об’єкту споживача» доповнити словом «(алокація)»;

у пункті 7:

абзац другий після слів «по об’єкту споживача» доповнити словом «(алокація)»;

абзац третій після слів «добового об’єму споживання» доповнити словом «(алокації)»;

абзац четвертий після слів «споживання природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

пункт 8 після слів «спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

3) у главі 4:

назву глави після слів «обліку газу» доповнити словами «та алокації»;

пункт 1 після слів «споживання (розподілу/постачання) природного газу» доповнити словом «(алокація)» у відповідному відмінку;

пункт 2 після слів «природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

у пункті 3:

в абзаці четвертому слово «завчасно» замінити словами «своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк»;

абзац сьомий після слів «лічильником газу» доповнити словами «(індивідуальним або загальнобудинковим)», а після слів «об’єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзац другий пункту 4 після слів «фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзац четвертий пункту 5 після слів «споживання природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзаци перший, другий пункту 6 після слів «об’єм (обсяг) споживання» доповнити словом «(алокація)»;

4) у пункті 2 глави 5 слова «лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)» замінити словами «загальнобудинкового вузла обліку».

7. У розділі Х:

1) пункт 4 глави 1 після слів «за нормами» доповнити словом «споживання»;

2) у главі 2:

в абзаці першому пункту 6 слова «занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні» замінити словами «допущені до застосування в Україні згідно із законодавством у сфері метрології та метрологічної діяльності»;

у пункті 8:

в абзаці першому слово «комерційний» замінити словами «реконструкцію комерційного»;

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим – четвертим такого змісту:

«Оператор ГРМ погоджує проектну документацію на реконструкцію комерційного ВОГ впродовж 15 днів з дня її отримання або у цей самий строк (у разі наявності) надає вичерпний перелік зауважень.

У разі незгоди з даними проектної документації на комерційний ВОГ Оператор ГРМ може ініціювати її експертизу, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок Оператора ГРМ.

У разі незгоди з вихідними даними технічних умов на реконструкцію комерційного ВОГ або із зауваженнями Оператора ГРМ до проектної документації на реконструкцію комерційного ВОГ споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) може ініціювати експертизу технічних умов чи проектної документації, що здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу).».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

3) пункт 7 глави 6 викласти у такій редакції:

«7. Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог ПБСГ та після внесення змін до проектної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ.»;

4) у главі 7:

пункт 1 доповнити новим реченням такого змісту: «Здійснення періодичної повірки ЗВТ забезпечується власником ЗВТ за власний рахунок.»;

в абзаці шостому пункту 3 слова «дванадцять місяців» замінити словами «три аналогічних періоди»;

5) у главі 8:

у пункті 1 слова «та монтаж» замінити словами «монтаж, технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду. При цьому:

1) якщо знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду Оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та надалі розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показаннями;

2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття;

3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, ураховуючи технічні та економічні чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.»;

доповнити главу новим пунктом 5 такого змісту:

«5. У разі якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців. При цьому:

1) якщо знятий на періодичну повірку лічильник газу перебуває у власності Оператора ГРМ, Оператор ГРМ зобов’язаний протягом двомісячного строку з дати зняття лічильника за власний рахунок забезпечити встановлення розрахункового лічильника газу на місце знятого лічильника газу;

2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його протягом двох місяців з дати його зняття;

3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача протягом двох місяців з дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (аналогічного типорозміру) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.».

У зв’язку з цим пункти 5 – 7 вважати відповідно пунктами 6 – 8;

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. До демонтажу лічильника газу на періодичну повірку або до/під час його періодичної повірки на місці встановлення Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному главою 9 цього розділу, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника газу в порядку, визначеному главою 10 або 11 цього розділу. У такому разі споживач зобов’язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.»;

6) у главі 9:

в абзаці першому пункту 3 слова «метрологічної організації» замінити словами «національної метрологічної служби»;

абзац перший пункту 5 після слів «який ним обладнаний» доповнити словами «чи укомплектований»;

абзац шостий пункту 6 викласти у такій редакції:

«Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) буде підтверджена його невідповідність нормативним документам у сфері метрології та/або факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про порушення. При цьому витрати, пов’язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються власником комерційного ВОГ/ЗВТ (крім факту несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ). Крім того, власник впродовж двомісячного строку здійснює заходи щодо приведення комерційного ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання у відповідність до вимог розділу X цього Кодексу, за винятком лічильників газу побутових споживачів. У разі невідповідності лічильників газу побутових споживачів нормативним документам у сфері метрології (за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ) об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності лічильника газу та приведення точки вимірювання у відповідність до вимог цього Кодексу забезпечуються відповідно до вимог пункту 5 глави 8 цього розділу, а витрати, пов’язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються за рахунок Оператора ГРМ.»;

абзац тринадцятий пункту 7 викласти у такій редакції:

«Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність порушення, у всіх випадках за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ) об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про порушення. При цьому витрати, пов’язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ/ЗВТ (крім факту несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ). Крім того, власник впродовж двомісячного строку здійснює заходи щодо приведення комерційного ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання у відповідність до вимог розділу X цього Кодексу, за винятком лічильників газу побутових споживачів. У разі невідповідності лічильників газу побутових споживачів нормативним документам у сфері метрології (за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ) об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності лічильника газу та приведення точки вимірювання у відповідність до вимог цього Кодексу забезпечуються відповідно до вимог пункту 5 глави 8 цього розділу, а витрати, пов’язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються за рахунок Оператора ГРМ.»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Якщо за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки ЗВТ буде підтверджений факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках витрати, пов’язані з демонтажем, транспортуванням, монтажем ЗВТ, та витрати, пов’язані з експертизою або позачерговою чи експертною повіркою ЗВТ, компенсуються за рахунок споживача (сторони, відповідальної за збереження ЗВТ). При цьому якщо сам ЗВТ за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки буде визнаний таким, що непридатний до подальшої експлуатації та потребує ремонту, витрати, пов’язані з ремонтом ЗВТ або встановленням нового ЗВТ, мають бути компенсовані за рахунок споживача (сторони, відповідальної за збереження ЗВТ).»;

7) у главі 10:

доповнити пункт 4 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«У разі відмови метрологічної служби або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі таких представників.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

у пункті 7:

абзац перший після слова «(тарі)» доповнити словами «або пакувальний пакет з пломбою/ЗВТ не буде доставлений відповідальною стороною на дату засідання комісії»;

абзац другий після слів «споживання природного газу» доповнити словами «незалежно від висновків експертизи ЗВТ (у разі її проведення)»;

абзац третій після слів «пошкодження пломби» доповнити словами «або недоставка на комісію пакувального пакета»;

8) доповнити главу 11 новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Якщо при обстеженні пакувального пакета (тари) виявляється факт пошкодження пломби, встановленої на пакувальному пакеті (тарі), або пакувальний пакет із ЗВТ не був доставлений відповідальною стороною на повірку протягом трьох робочих днів, а відповідальною стороною за його доставку на повірку було визначено:

Оператора ГРМ, – об’єм розподіленого природного газу на період відсутності ЗВТ розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу незалежно від висновків проведеної повірки ЗВТ, якщо вона буде проведена;

споживача (суб’єкта ринку природного газу), – факт пошкодження пломби або недоставка на повірку пакувального пакета мають розглядатися як підтвердження фактів (підозр), визначених в протоколі, з відповідними наслідками, передбаченими цим Кодексом.».

8. У розділі ХІ:

1) у пункті 1 глави 1 слова «цієї частини» замінити словами «цього розділу»;

2) у пункті 2 глави 2:

у підпункті 2 слова «а також його монтаж» замінити словами «або його монтажу»;

у підпункті 3 слова «видів споживання газу» замінити словами «збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті побутового споживача»;

доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) відмова в доступі до об’єкта побутового споживача, який розраховується за нормами споживання, внаслідок чого Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення лічильника газу побутовому споживачу.»;

3) у главі 3:

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів на об’єкті споживача, що обліковується за нормами споживання, розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за 6 місяців до дня виявлення порушення.

У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів на об’єкті споживача (за наявності лічильника), внаслідок якого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильника газу), розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку для його усунення.»;

в абзаці першому пункту 5 слова «а також його монтаж» замінити словами «або його монтажу», слова «а також монтажу» замінити словами «або монтажу»;

після пункту 5 доповнити главу новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У разі відмови в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення лічильника газу споживачу, який не забезпечений лічильником газу (розраховується за нормами споживання), визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, починаючи з дати, наступної після дати недопуску, визначеної в акті про порушення.

Ознайомлення побутового споживача із запланованими датою та часом встановлення лічильника газу має бути підтверджено позначкою про вручення йому письмового попередження про встановлення лічильника газу, яке має бути надане побутовому споживачеві не пізніше ніж за десять робочих днів до запланованої дати встановлення лічильника газу.

При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під особистий підпис про те, що розрахунки за спожитий газ за граничними об’ємами споживання природного газу населенням буде здійснено через 20 днів з дня складання акта про порушення, і про те, що до цього часу споживач має забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ для безкоштовного встановлення лічильника газу. У разі забезпечення споживачем протягом цього строку доступу представникам Оператора ГРМ для безкоштовного встановлення лічильника газу процедура нарахування за граничними об’ємами споживання природного газу населенням не застосовується.».

У зв’язку з цим пункти 6 – 12 вважати відповідно пунктами 7 – 13;

у пункті 7 слова «видів споживання не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються видів споживання газу» замінити словами «не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті побутового споживача»;

абзац перший пункту 8 після слова «некоректно» доповнити словами «(не в повному обсязі)»;

у пункті 11:

після слів «пломб на ньому» доповнити словами «та/або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу»;

після слів «за актом про порушення не здійснюються» доповнити словами «за період після дати прострочення періодичної повірки лічильника»;

в абзаці першому пункту 13 слова «процедура, передбачена цією главою, не застосовується» замінити словами «чи пошкодження пломби з прихованими заходами процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого лічильника газу, який був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку)»;

4) у главі 4:

у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача, несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого:»;

підпункт 1 після слів «експертної повірки» доповнити словами «, а також при пропущенні строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача», після слів «з дати виходу з ладу ЗВТ» доповнити словами «(з дати початку прострочення періодичної повірки)»;

у пункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

«5. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об’єму газу, несправності датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об’єму газу, що сталася внаслідок їх пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ проводяться перерахунки об’єму розподіленого (спожитого) природного газу, зокрема у таких випадках:»;

в абзаці дев’ятому:

після слів «пошкодженні пломб» доповнити словами «, а також при пропущенні строку періодичної повірки зазначених ЗВТ з вини споживача»;

після слів «розрахункового періоду» доповнити словами «(з дати початку прострочення періодичної повірки)»;

в абзаці першому пункту 8 слова «явних ознак пошкодження пломби чи навмисного втручання в ЗВТ/лічильник газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується» замінити словами «пошкодження пломби з прихованими заходами чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого ЗВТ/лічильника газу, що був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку)»;

5) доповнити пункт 9 глави 5 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«У разі відмови метрологічної організації або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі такого представника.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим.

9. В абзаці другому пункту 2 глави 2 розділу ХІІ слова «споживачів є обов’язковими для його постачальника у відносинах між постачальником та Оператором ГТС при» замінити словами «споживача є обов’язковими у відносинах між постачальником та Оператором ГТС при наданні послуг з балансування та».

10. Розділ ХІІІ викласти у такій редакції:

«XIII. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем

 

1. Для забезпечення безпеки, а також підтримання відповідного рівня надійності роботи газорозподільної системи Оператор ГРМпроводить необхідні експлуатаційні, діагностичні, ремонтні роботи, а також роботи з модернізації та технічного переоснащення.

2. При розробці планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування Оператор ГРМ враховує технічні заходи, передбачені планом розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.

3. Оператор ГРМ до 01 листопада календарного року розміщує на власному веб-сайті інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу. Оператор ГРМ зазначає список місць (міста, селища, села, вулиці тощо), в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваний час тривалості цих обмежень.

4. Можливе уточнення обсягу та термінів проведення робіт має відбутися не пізніше ніж за 21 календарний день перед їх початком.

5. За період призупинення розподілу природного газу внаслідок робіт, що виконуються Оператором ГРМ, здійснюється перерахунок розміру плати за потужність (в сторону зменшення) на період впровадження обмежень.

6. Якщо через проведення ремонтів або здійснення технічного обслуговування чи заходів з безпеки (включаючи перевірки газових пристроїв споживачів щодо дотримання норм безпеки) об’єктів ГРМ Оператор ГРМ має припинити розподіл (газопостачання) природного газу більше ніж на 5 годин, він має повідомити споживача про час та тривалість такого припинення не пізніше ніж за 5 робочих днів до такого припинення (за умови, що таке припинення є запланованим). Якщо припинення не є запланованим, Оператор ГРМ має повідомити споживача про таке припинення якомога скоріше.

7. Оператор ГРМ може не повідомляти споживача про таке припинення за умови, що припинення триватиме менше ніж 5 годин.

8. Якщо Оператор ГРМ заявляє про необхідність тимчасового обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового), він може дати вказівку споживачам (на недискримінаційній та рівній основі) зменшити або припинити споживання природного газу в обсязі та на час, що необхідні йому для обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового). Про таке обмеження Оператор ГРМ якомога скоріше повідомляє постачальника.

9. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог чинного законодавства.

10. У разі виникнення кризової ситуації або якщо існує загроза безпеці населення, руйнування ГРМ чи цілісності ГРМ, Оператор ГРМ вживає заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 686, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2015 року за № 1489/27934, та Національним планом дій, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 687, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2015 року за № 1458/27903.

11. Оператор ГРМ негайно має повідомити відповідних суміжних суб’єктів ринку природного газу, зокрема споживачів, підключених до/через ГРМ, та їх постачальників, про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може впливати на роботу їх пристроїв, установок або мереж, у тому числі про очікуваний час тривалості та період обмежень у розподілі природного газу.

12. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації Оператор ГРМ має право не приймати газ в точках його надходження до ГРМ або не розподіляти/не передавати природний газ із ГРМ, якщо це може спричинити загрозу безпеці функціонування ГРМ, здоров’ю або життю людей, природному середовищу або завдати шкоду майну.

13. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації в газовій мережі (системі) суміжного суб’єкта ринку природного газу, зокрема споживача, підключеного до/через ГРМ, що може спричинити обмеження в переміщенні/доставці або одержанні природного газу, він повинен негайно повідомити Оператора ГРМ. Суміжний суб’єкт ринку природного газу зобов’язаний негайно повідомити оператора ГРМ про очікуваний час тривалості та обсяг обмежень. Порядок обміну інформацією щодо аварійних або надзвичайних ситуацій між Оператором ГТС та Оператором ГРМ визначається Кодексом ГТС.

14. В аварійній або кризовій ситуації суміжний суб’єкт ринку природного газу зобов’язаний співпрацювати з Оператором ГРМ.

15. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюються Оператором ГРМ відповідно до вимог розділу VI Кодексу цивільного захисту України.

16. Розслідування аварій I та II категорій проводиться згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.».

11. У додатку 2 до Кодексу:

у пункті 3 розділу І слова «у встановленому Кодексом газотранспортної системи порядку» замінити словами «за процедурою номінацій та реномінацій відповідно до вимог розділу XI Кодексу газотранспортної системи»;

в абзаці шостому пункту 9 розділу ІІІ слова «Сторони повинні» замінити словами «За необхідності сторони можуть»;

у розділі IV:

в абзаці другому пункту 2 слова «роблять записи в журналі та» виключити;

в абзаці другому пункту 5 слово «атестації» замінити словом «повірки»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Спільна перевірка метрологічних характеристик ЗВТ проводиться еталонними засобами вимірювання. Еталонні засоби повинні бути повіреними відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності. Після закінчення спільної перевірки метрологічних характеристик ЗВТ представники обох Сторін підписують протокол перевірки. Представник Сторони 2 після закінчення перевірки має право опломбувати вимірювальні комплекси в робочому стані, про що складається відповідний акт. Забезпечення збереження пломб здійснює власник вузла обліку.»;

пункт 2 розділу V викласти у такій редакції:

«2. Контрактна година для всіх типів приладів обліку встановлюється з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі — UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду. Поточний (звітний) місяць закінчується о 05:00 UTC (07:00 за київським часом) для зимового періоду та о 04:00 UTC (07:00 за київським часом) для літнього періоду першого числа наступного місяця.».

12. У преамбулах додатків 6, 7 до Кодексу слова «методологією розрахунку плати за приєднання» замінити словами «методологією встановлення плати за приєднання».

13. У додатку 10 до Кодексу слова «не вище двох поверхів» виключити.

14. У тексті Кодексу та в додатках 6, 7 слова «методологія визначення плати за приєднання» у всіх відмінках замінити словами «методологія встановлення плати за приєднання» у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                              Т.Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

11.08.2016 № 1418

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

07.11.2016 за № 1447/29577

Зміни до Правил постачання природного газу

1. У пункті 5 розділу І:

1) в абзаці четвертому слова «або його вузла обліку» замінити словами «або його точки комерційного обліку»;

2) абзац десятий після слів «для потреб свого споживача на відповідний» доповнити словом «розрахунковий»;

3) абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

«розрахунковий період – газовий місяць, визначений договором постачання природного газу, в якому діючим постачальником забезпечується постачання природного газу споживачу та здійснюються відповідні розрахунки за поставлений природний газ;».

2. У розділі ІІ:

1) абзац п’ятий пункту 1 після слів «підтвердженого обсягу природного газу на відповідний» доповнити словом «розрахунковий»;

2) у пункті 5:

підпункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб’єктів ринку природного газу;

2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);»;

підпункт 11 викласти у такій редакції:

«11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);»;

підпункт 14 викласти у такій редакції:

«14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

17) порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;

18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.»;

3) у пункті 19:

абзац шостий викласти у такій редакції:

«своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;»;

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим – одинадцятим такого змісту:

«пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом дванадцятим.

3. У розділі ІІІ:

1) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

«13. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на підставі даних про об’єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ, або за плановою величиною середньомісячного споживання в опалювальний та міжопалювальний періоди.»;

2) в абзаці першому пункту 17 слова «яка не може бути раніше ніж за три дні до дати отримання повідомлення» замінити словами «яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення»;

3) в абзаці п’ятому пункту 21 слово «тощо» замінити словами «, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу»;

4) у пункті 24:

абзац третій після слів «постачання природного газу» доповнити словами «побутовим споживачам»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;»;

абзац сьомий після слів «за спожитий природний газ» доповнити словами «з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI цих Правил»;

після абзацу дванадцятого доповнити пункт новими абзацами тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:

«створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені у заяві-приєднанні та/або договорі постачання природного газу побутовим споживачам і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

4. У розділі V:

1) пункт 1 після слів «інших випадках» доповнити словами та цифрою «, передбачених пунктом 3 цього розділу,»;

2) в абзаці другому пункту 11 цифру «5» замінити цифрами «20»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«12. На постачальника «останньої надії» та його споживачів (у тому числі споживачів, які мають намір укласти договір з таким постачальником) поширюються інші положення цих Правил, які не суперечать цьому розділу.».

5. У розділі VІ:

1) у пункті 1:

підпункт 1 після слів «у розмірі» доповнити словами «не більше»;

в абзаці п’ятому підпункту 2 слово «вартість» замінити словом «ціна»;

2) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 6 слово «вартість» замінити словом «ціна»;

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

Процедура вирішення спорів постачальником і контактна інформація підрозділів постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на його сайті.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                              Т.Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

11.08.2016 № 1418

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

07.11.2016 за № 1448/29578

Зміни до Типового договору розподілу природного газу

1. В абзаці шостому пункту 5.5 розділу V слова «три роки» замінити словами та цифрами «12 календарних місяців».

2. У пункті 6.4 розділу VІ:

1) абзац перший доповнити реченнями такого змісту: «Якщо згідно із законодавством Споживач має сплачувати Оператору ГРМ за послуги з розподілу природного газу зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання, оплата послуг розподілу природного газу здійснюється з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Споживача на поточний рахунок Оператора ГРМ кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, встановленим Регулятором, та зараховується як плата за послуги розподілу природного газу в тому місяці, в якому надійшли кошти. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.»;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Споживач має право здійснювати оплату за договором розподілу природного газу через банківську платіжну систему, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Оператора ГРМ та в інший не заборонений законодавством спосіб.».

3. У розділі IX:

1) у пункті 9.1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) відсутності підтвердженого обсягу природного газу у Споживача або перевищення його місячного підтвердженого обсягу природного газу;»;

підпункт 4 після слова «газу» доповнити словами «, крім перевищення добового підтвердженого обсягу природного газу»;

2) у пунктах 9.3, 9.4 слово «сім» замінити словами «п’ять робочих».

4. Розділ XI викласти у такій редакції:

«XI. Порядок вирішення спорів

11.1. Спори між Споживачем і Оператором ГРМ вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

11.2. Оператор ГРМ зобов’язаний:

створити точки контакту для надання інформації Споживачу стосовно, зокрема, його прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів;

розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

11.3. Процедури вирішення спорів Оператором ГРМ та контактна інформація підрозділів Оператора ГРМ, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), мають бути опубліковані на сайті Оператора ГРМ.

11.4. У разі недосягнення між Споживачем та Оператором ГРМ згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.».

5. У додатку 1 до Типового договору розподілу природного газу:

у рядку 1 графи «Персоніфіковані дані Споживача за Договором» слова «Персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу» замінити словами «ЕІС-код»;

примітку до додатка доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо за релігійними переконаннями Споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений ЕІС-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку Споживача.».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 29.11.2016, № 92, ст. 3019

Джерело

Оставьте комментарий