Прогнози врожайності пізніх культур 2018 року

Прогнози врожайності пізніх культур 2018 року

Несприятливі погодні умови (спочатку дощі, потім засуха) призвели до розвитку хвороб, що, у свою чергу, призвело до погіршення якісних та кількісних показників урожаю пізніх культур у поточному сезоні.

Обстеження посівів зернових та олійних культур – це широко розповсюджений у світовій практиці інструмент аналізу і досліджень. Зазвичай цим займаються міністерства агропромислового комплексу (USDA, MARS), різні  галузеві асоціації, приватні аналітичні установи (ProFarmer, FCStone). Зазвичай  звіти за результатами цих обстежень мають колосальний вплив на ситуацію на світовому ринку, повідомляє сайт Нібулон.

Спеціалісти торгового ринку, переробники та споживачі з нетерпінням чекають на ці звіти, бо від їхніх результатів формується стратегія закупівельної діяльності та продажів, складаються короткострокові або довгострокові плани, приймаються інші управлінські рішення.

Наша компанія обробляє 83,0 тис. га земель у різних ґрунтово-кліматичних зонах України: степовій, лісостеповій та поліссі – на сході, заході, півночі та півдні країни.

Поточний рік є унікальним для агросектору, який за всіма параметрами продуктивності може претендувати на рекорд й перевищити врожайність 2013-2014 рр. Найбільше паралелей за прогнозом пізніх культур можна провести з 2013 р.

Специфікою при збиранні ранніх у  цьому році є те, що в зоні із зазвичай високими якісними показниками зерна пшениці – на півдні – врожай вдалося зібрати до липневих злив. У той же час, західний регіон, який характеризується врожаєм пшениці з невисокими якісними показниками, додалася проблема завершення робіт у стислі терміни через негативні погодні умови. Це призвело до розвитку хвороб колосу та зерна, а також великої кількості пророслих зерен (до 20 %). Така ситуація визвала обґрунтоване занепокоєння спеціалістів міністерств відносно продовольчої безпеки країни.

Разом із тим, проливні дощі, що суттєво заважали збиранню врожаю в центральних, північних і західних областях – три тижні призупиняли збиральну кампанію, – сприяли проходженню критичних фаз розвитку культур пізньої групи. Останній звіт USDA наголошує на можливості отримання валового збору кукурудзи на рівні  31,0 млн тонн.

Останніми роками  відповідні державні служби не завжди точні і прозорі при складанні та оприлюдненні прогнозів щодо врожайності культур. ТОВ СП «НІБУЛОН», користуючись унікальним розташуванням власних полів, регулярно проводить обстеження пізніх культур для створення власної прогнозної бази. Таким чином, дані обстеження наша компанію формує незалежно від інших аналітичних служб й для потреб власних торгових, логістичних і виробничих блоків. Керуючись відкритістю компанії перед своїми партнерами на зерновому ринку, керівництво прийняло рішення про проведення регулярних обстежень стану культур з освітленням ситуації в засобах масової інформації, інтернет-ЗМІ та ін.

Одним зі шляхів відкритості в спілкуванні є й відоме видання «АГРОПРОФІ», в якому ми освітлюємо ціни на зернових ринках, прогнозуємо динаміку їх змін. Відтепер ми започатковуємо практику й освітлення стану посівів у розрізі культур та регіонів. Закликаємо спеціалістів агросектору приєднатися і сприяти проведенню обстежень разом із нашими аналітиками. Ми й надалі будемо генерувати подібні ідеї й сприяти більш тісному контакту між всіма гравцями зернового ринку. Сподіваємося й на підтримку державних служб та міністерств.

До останнього часу й ми мали оптимістичні сподівання щодо врожаю пізніх культур, але після останнього обстеження змушені внести деякі коригування як до кількісних, так і якісних показників зазначених культур. Ми дійшли висновків, що окремі південні області понесуть втрати врожаю через засуху, яка настала в період наприкінці збирання ранніх культур. Рівень урожайності кукурудзи за умов вирощування на богарі у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Луганській областях не перевищуватиме 4-5 т/га. Водночас дощі, які тривали в західних та північних областях,  призвели до розвитку хвороб культури, що матимуть негативні наслідки в подальшому. Більш детальніше про які надаємо інформацію нижче.

 

Пухирчаста сажка. Збудник – гриб Ustilago zeae Beckm. Спори гриба розносяться вітром, опадами, комахами. Уражає качани, стебла і репродуктивні органи у вигляді характерних жорстких пухлин діаметром до 15 см. Органи рослин здатні уражатися в будь-який період їх росту. Хламідоспори з пухирчастого наросту зберігаються на рослинних рештках, у ґрунті, на насінні до 12 місяців. Згодовування тваринам силосу, що містить пухирчасту сажку, не впливає на здоров’я тварин. Основні заходи боротьби – дотримання сівозміни і сівба протруєним насінням  або стійкими гібридами.

 

Летюча сажка. Збудник – гриб Sorosporium reilianum Mc.Alp. Поширена скрізь, де вирощують кукурудзу. Уражаються суцвіття, волоть, качани. Волоть у період цвітіння перетворюється в чорну летючу масу, качани – в чорний сухий клубок, що розпилюється повільно до фази повного достигання кукурудзи. Втрати врожайності набагато вищі, ніж при ураженні пухирчастою сажкою. Сприяє поширенню монокультура, пізні строки сівби, тепла весна і посушливе літо. Заходи захисту – агротехнічні і протруювання насіння.

Такі екземпляри зустрічаються в західній частині нашої держави:

 

На сході і півдні зустрічаються такі рослини, які заражені фузаріозом. Виглядає це ось так:

Шкідливість хвороби дуже висока: уражені качани мають низькі товарні якості, під час збирання швидко руйнуються пліснявими грибами. Насіння кукурудзи з сильним ступенем ураженості фузаріозом втрачає схожість, а насіння з неушкодженим зародком дає слабкі паростки, які звичайно гинуть, не досягнувши поверхні ґрунту. Гриб F. moniliforme не має токсичних властивостей, але встановлено, що інші види збудників фузаріозу качанів утворюють у зерні мікотоксини, які можуть спричиняти у тварин токсикози, що проявляються у важкому ураженні печінки і часто призводять до загибелі.

Не існує безпечних рівнів вмісту мікотоксинів, навіть маленький вміст має негативний ефект та здібність накопичуватись в організмі. Якщо мікотоксини вже наявні у зібраному зерні, їх неможливо знешкодити ані обробкою хімічними препаратами, ані високою температурою.

При фузаріозі утворюються такі види мікотоксинів: зеараленон,  фуманізин,  ДОН (дезоксиниваленол),  Т-2 токсин.

Мікотоксини, що продукують гриби роду Fusarium, є найбільш поширеними у світі.

Джерелами інфекції є рослинні рештки (обгортки качанів, стерня), ґрунт та уражене насіння кукурудзи.

Заходи захисту: очищення поля від післязбиральних решток і осіння оранка; дотримання ротації в сівозміні; оптимальні строки посіву; застосування оптимальних доз добрив; скорочення чисельності кукурудзяного метелика; протруювання насіння.

Ос­новні за­хо­ди за­хи­с­ту ку­ку­руд­зи від хво­роб

Своєчас­ний і якісний об­робіток ґрун­ту та за­сто­су­ван­ня си­с­те­ми удо­б­рен­ня відповідно до зо­наль­них ре­ко­мен­дацій і ре­зуль­татів аг­рохімічно­го аналізу ґрунту. Висіван­ня рай­о­но­ва­них гібридів зни­щу­ва­ти­ме зи­му­ю­чий за­пас плісня­ви, ко­ре­не­вих і стеб­ло­вих гни­лей, саж­ко­вих хво­роб. Висів насіння після на­стан­ня стійкої се­ред­нь­о­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри ґрунту 12°С на гли­бині 10 см. Кот­ку­ван­ня посівів в умо­вах не­до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня ґрун­ту. Про­ведення сівби у стислі стро­ки стійки­ми до хво­роб і стре­со­вих умов гібри­да­ми чи сор­та­ми, що є еко­номічно вигідним та поліпшує еко­логічні умо­ви аг­ро­це­но­зу.

Обов’яз­ко­вий за­хист насіння в період про­ро­с­тан­ня від ком­плек­су хво­роб ґрунтується на про­тру­ю­ванні його од­ним із доз­во­ле­них «Пе­реліком пе­с­ти­цидів і аг­рохімікатів…» пре­па­ратів. Од­но­час­но з про­труй­ни­ка­ми за­сто­со­ву­ють мікро­е­ле­мен­ти, ре­гу­ля­то­ри рос­ту. До­три­ман­ня тех­но­логії за­сто­су­ван­ня гербіцидів та своєчас­ний за­хист від шкідників ку­ку­руд­зи спри­я­ти­ме то­ле­рант­ності куль­ту­ри. За ран­нь­о­го про­яву симп­томів гельмінто­с­поріозу, іржі та за спри­ят­ли­вих по­год­них умов, особ­ли­во в період ви­ки­дан­ня во­лоті, про­во­дять об­при­с­ку­ван­ня посівів фунгіцидом з до­три­ман­ням рег­ла­ментів за­сто­су­ван­ня (К. Банніко­ва, канд. с.-г. на­ук,  го­лов. спеціаліст відділу про­гно­зу­ван­ня, фіто­санітар­ної діаг­но­с­ти­ки рос­лин, М. Яв­до­щен­ко, канд. с.-г. на­ук,  ст. на­ук. співробітник ла­бо­ра­торії за­хи­с­ту рос­лин,  ДУ ІСГСЗ НА­АН).

Враховуючи поточні фази розвитку посівів кукурудзи в основних регіонах вирощування цієї культури, а також специфіку виявлених захворювань, можна сказати, що можливості протидії погіршенню якості врожаю є суттєво обмеженими. Ефективна боротьба з вищевказаними захворюваннями рослин можлива на цьому етапі можлива лише на окремих площах, що фактично вже не змінить суттєво ситуацію по країні загалом.

Крім підвищення рівня мікотоксинів й невідповідності експортним кондиціям, можливе зниження врожайності до 5-25 %, що за нашими розрахунками становитиме 5-7 млн тонн.

Таким чином, несприятливі погодні умови, спочатку дощі, потім засуха, призвели до розвитку хвороб, що в свою чергу призвело до погіршення якісних та кількісних показників урожаю пізніх культур у поточному сезоні.

Слід згадати й складну ситуація на зерновому ринку: переповненість зернових складів, відсутність й недостатність рухомого складу на залізниці – існує ризик дефіциту складських приміщень для збирання та первинного зберігання врожаю пізніх культур. Коли місткості переповнені зерном – збирання кукурудзи неможливе. Це культура, яку неможливо зберігати в умовах господарств, вона потребує доопрацювання на стаціонарному зерновому обладнанні на  лінійних елеваторах.  Така ситуація може призвести до повторення ситуації 2016 року, коли велика частина щедрого врожаю залишилася на полях. Наша мета – не допустити повторення подібного зараз.

Все це призводить до ризику зниження експорту на 20-30 %, що становитиме ще 5-7 млн тонн, а експортоване зерно може бути низької якості й не принести бажаного фінансового результату виробнику.

Зазвичай ми надаємо подібну інформацію нашим зовнішнім партнерам на світовому ринку зерна, що отримують від нас зернову продукцію. Ця типова інформація надається вузьким спеціалістам, а відтепер надаватиметься й вам.

Какую еду давать детям с собой в школу топ 5 правил

Какую еду давать детям с собой в школу топ 5 правил

Какую еду давать детям с собой в школу топ 5 правил
Какую еду давать детям с собой в школу топ 5 правил

Питание школьников должно быть сбалансированным и полноценным.

Чтобы детский организм выдерживал темп школьной жизни, ему необходимо адекватное питание. Диетолог Светлана Фус назвала несколько правил составления ежедневного «школьного» меню, сообщает Судебно-юридическая газета.

1. Полноценный завтрак
Завтрак — это обязательный прием пищи. Желательно, чтобы завтрак давал сытость хотя бы на 2,5-3 часа.

2. Школьный перекус
Даже учитывая школьный обед, за день дети все равно успевают проголодаться, и хорошим решением в данном случае является ланчбокс. В него можно положить нарезанные овощи, полезный хлеб с сыром или запеченным мясом, а можно все это завернуть в лаваш. При этом важно учитывать вкусы ребенка. В противном случае вся эта еда вернется домой, а в школе ее заменят снеки и сладкая газировка.

3. Вода
Если в школе нет кулера, воду нужно давать с собой. Если ваш ребенок не относится к любителям обычной питьевой воды, наливайте в бутылку несладкий компот, травяной чай или другой напиток. При этом сахар в напитке сведите к минимуму, в идеале его там не должно быть вообще.

4. Фрукты
В подростковом возрасте очень важно употреблять достаточное количество фруктов — не менее 400г в день. Это позитивно влияет на здоровье, дает возможность увеличить прием основных микроэлементов, включая железо, кальций и витамины C, B и D и клетчатки.

5. Не менее 5 приемов пищи
Важно есть регулярно. Для детей и подростков это 4 полноценных приема пищи плюс перекус. Если между приемами еды проходит много времени, это отражается на системе пищеварения, что в конечном итоге может привести к развитию гастрита, колита и других заболеваний. Для ребенка, который плохо ест в школе, а потом съедает много еды во второй половине дня, такие пищевые привычки выльются в лишний вес, а также нарушения работы эндокринной системы.

Важно, чтобы питание школьников было сбалансированным и полноценным — это залог не только крепкого здоровья, но и хорошей успеваемости.

8 оригинальных и эффективных способов применения белого уксуса

8 оригинальных и эффективных способов применения белого уксуса

8 оригинальных и эффективных способов применения белого уксуса
8 оригинальных и эффективных способов применения белого уксуса

Важно знать, что белый уксус бывает двух видов. Один из них приготавливается из спирта, а другой – из вина. Наиболее распространенной причиной, мешающей часто использовать белый уксус, выступает резкий, характерный запах этой жидкости. А между тем, он улетучивается сразу после его высыхания. В свою очередь, белый уксус может быть очень удобной, дешевой и доступной альтернативой многим дорогим средствам, которые предлагаются современными производителями и содержат немало агрессивных химических компонентов, опасных для здоровья. В результате, обычной салатной заправкой, в качестве которой, как правило, выступает винный уксус, вы можете воспользоваться в уходе за домом в процессе уборки и даже – для приготовления косметических снадобий. Вот как это делается.

1. Эффективное удаление сорняков.

Сорняки, к сожалению, регулярно появляются вокруг каждого дома, невзирая ни на асфальт, ни на плитку, который может быть выложен ваш двор. Их корни разрушают поверхность, а стебли создают множество других проблем. Те, кто не желает использовать гербициды, отличающиеся высокой токсичностью и даже, по заверениям ученых, способные разрушительно воздействовать на человеческие гены, могут воспользоваться обычным уксусом. Нанесите его на сорняки и они очень быстро погибнут.

2. Удаление запаха сигарет.

Многие позволяют себе курить на кухне, просто включив вытяжку, открыв окно или форточку. Но, некоторое количество табачного дыма все же, временно, задерживается в помещении и постепенно создает своеобразный осадок на окружающих предметах, источающий неприятный сигаретный запах. Легко избавиться от подобных последствий вам поможет именно белый уксус, который достаточно налить в глубокую и широкую емкость, типа суповой тарелки, поставив ее в нужном месте.

3. Способ сделать волосы шелковистыми.

Внешний вид ваших волос одним из первых привлекает взгляды окружающих. Для того чтобы сделать их шелковистыми, гладкими и блестящими, совсем необязательно тратить серьезные суммы на покупку дорогих средств ухода и иную косметику. Вместо этого вам достаточно будет регулярно наносить на волосы раствор, состоящий из 2 частей воды и 1 части уксуса. После нанесения необходимо подождать не менее 10 минут, а потом – ополоснуть их теплой водой. В результате волосы станут не только мягкими и шелковистыми, но и избавятся от таких проблем как перхоть и слабость.

4. Фиксатор лака для ногтей.

Лак на ногтях, подвергаясь различным воздействиям, к сожалению, способен откалываться в самый неподходящий момент. Чтобы сделать его намного крепче, вы можете воспользоваться белым уксусом. Суть процедуры заключается в том, чтобы перед нанесением первого слоя погружать ногти минут на 10 в уксус.

5. Средство для чистки в ванной комнате.

Чистый унитаз – предмет заботы и значительных усилий любой хозяйки. Чтобы максимально быстро и просто достичь необходимого результата, воспользуйтесь отбеливающими и антибактериальными возможностями белого уксуса. Он прекрасно удалит пятна, которые постоянно появляются на раковине, унитазе и самой ванне. Для этого нужно сделать раствор из 2 частей воды и 1 части уксуса, который желательно использовать во время уборки.

6. Чистые ковры и пол.

Не только ковровые покрытия, но и полы в доме можно эффективно избавлять от нежелательных пятен и очищать, используя водный раствор белого уксуса. Разведите стакан этого вещества в одном ведре теплой воды и можете приступать к делу. А вот если нужно удалить пятно с ковра – предварительно положите на него салфетку, смоченную в уксусе, а затем вымойте.

7. Уход за солнечными ожогами.

Слишком задержавшись на пляже или уснув на песке, вы рискуете получить не только тепловой удар, но и серьезные солнечные ожоги. Чтобы как можно быстрее успокоить раздражение и восстановить нормальный ph кожных покровов рекомендуется воспользоваться белым винным уксусом. Намочите в нем косметический лепесток или кусочек ваты и нанесите, соблюдая крайнюю осторожность, на пораженные участки своей кожи.

8. Пятна от пота можно удалить уксусом.

В жаркие летние месяцы вам очень часто кажется, что пятна от пота, появившиеся в районе подмышек на любимых вещах, никогда полностью не оттираются? А между тем, если вы воспользуетесь белым уксусом, который необходимо нанести на минут 10 в соответствующих местах, то, потом, одежду можно стирать как обычно. А результат будет самым лучшим – без применения каких-либо агрессивных моющих средств.

Источник: infohome

Как правильно выбирать арбуз

Как правильно выбирать арбуз

Как правильно выбирать арбуз
Как правильно выбирать арбуз

Выбор арбуза — дилемма лета. Сколько людей — столько и мнений, как да под каким углом выбирать спелые сезонные ягоды.

Иногда нам кажется, что выбрать хороший экземпляр очень трудно и это под силу только, например, нашему деду-огороднику. Но на самом деле все не так сложно, ведь зрелость этого полосатого плода можно определить, не обладая наметанным взглядом и не снимая кожуры.

Далее — признаки, по которым фермеры обычно определяют, что внутри арбуз сочный и вкусный.

По земляному пятну

Как правильно выбирать арбуз
Как правильно выбирать арбуз

Желтое (иначе земляное) пятно — то место, которым арбуз лежал на земле, когда поспевал. У зрелого плода это пятно должно быть буровато-желтым или даже оранжево-желтым, но не белым.

По «пчелиной паутинке»

Как правильно выбирать арбуз
Как правильно выбирать арбуз

Эти не очень красивые коричневые пятна на арбузе говорят о том, что пчелы часто задевали завязь плода во время опыления. Чем чаще происходило опыление, тем слаще арбуз.

По половому признаку

Как правильно выбирать арбуз
Как правильно выбирать арбуз

Среди садоводов распространено разделение плодов арбуза на «мальчиков» и «девочек». «Мальчики» имеют более вытянутую форму, их вкус несколько водянист. А «девочки» более круглые и очень сладкие.

По весу и объему

Лучше всего выбирать не самый большой, но и не маленький арбуз. Оптимальный — средний. И следует помнить, что хороший арбуз всегда достаточно тяжел для своего размера.

По хвостику

Как правильно выбирать арбуз
Как правильно выбирать арбуз

Засохший хвостик всегда указывает на то, что арбуз достиг нужной степени зрелости. А если хвостик зеленый и свежий, плод еще не дозрел.

Источник: domik.ua

Огляд цін на м’ясо причини зростання і подальші прогнози

Огляд цін на м’ясо причини зростання і подальші прогнози

Огляд цін на м'ясо причини зростання і подальші прогнози
Огляд цін на м’ясо причини зростання і подальші прогнози

Після різкого підвищення цін на молочні продукти в минулому році, абсолютним лідером подорожчання цього року безумовно стало м’ясо. Про це в коментарі УНН заявив директор Української асоціації поставників торгових мереж Олексій Дорошенко.

Найбільше подорожчало сало (+64%), найменше – курка (+32%). Середні ціни на ринку країни зараз такі: яловичина – 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало – 65 грн/кг, курка 55 грн/кг. Найдорожча м’ясна кошик – традиційно в столиці.

“Сало зараз є тим продуктом, пропозиції по якому все менше. Дуже сильно скорочується поголів’я через відсутність корму. Раніше свиней нерідко годували відходами, а тепер відходів все менше, тому що самі люди купують менше продуктів і, відповідно, у них менше відходів. Доводиться купувати корми. А коли вирощуєш 2-3 свині – собівартість виходить дуже висока. Це і вплинуло на вартість”, – пояснив О.Дорошенко.

Скорочення поголів’я свиней викликано не тільки відсутністю корму. З початку 2016 року по всій країні було зафіксовано не менше 185 спалахів африканської чуми. За цей час знищено 80 тисяч голів свиней. Такі дані на своїй сторінці в ФБ призводить нардеп Сергій Тригубенко.

Крім АЧС, ціни на м’ясо традиційно підігрівав і підвищений попит в період літніх відпусток, відзначає експерт Євген Дворник. Внаслідок різкого стрибка цін на свинину, вгору поповзли і всі інші види м’ясної продукції.

“Ціни на свинину підтягують ціни і на інші види м’яса – яловичину і курку, оскільки ринки взаємозалежні. Традиційно при високих цінах на яловичину м’ясопереробні компенсують дефіцит сировини свининою чи м’ясом курки. Були ситуації, коли росла ціна курки, і тоді виробники переорієнтувалися на інші види сировини, що призводило до зниження попиту і відповідно цін на конкретний вид м’яса”, – зазначив він.

Представники роздрібних мереж підтверджують, що зростання цін на курку спровоковане різкою переорієнтацією з дорогого “червоного” м’яса на відносно доступне “біле”.

“Причиною подорожчання курятини є стрімке зростання попиту споживачів, які перейшли від покупки червоних типів м’яса (свинини і яловичини) до більш доступного продукту. На червоне м’ясо в свою чергу ціна виросла, зокрема, через спалах АЧС на всій території України, в результаті якої значна кількість виробників була змушена скоротити поголів’я”, – повідомляється на сайті Антимонопольного комітету України.

Самі ж споживачі вважають, що на зростання цін могли вплинути підвищення комунальних послуг, індексація пенсій, інфляцій і сезонність.

“Споживачеві завжди хочеться, що б все було дешевше. Але ціни до зими завжди ростуть. Пенсію підвищили, комунальні послуги подорожчали – природно, і ціни пішли вгору”, – про це в коментарі УНН розповіла Ніна, споживач м’ясної продукції.

Зростання цін не остаточне, вважають експерти.

“Якщо в наступному році зменшать держпідтримку внутрішньоорієнтованих галузей (тваринники) – це прямим чином вплине на зростання цін. Той стрибок цін, який ми спостерігали влітку цього року, був спровокований конкретними макроекономічними ефектами. Собівартість продукції зростала пропорційно зростанню долара в той час, як доходи населення залишалися незмінними. Коли мінімальну зарплату підняли до 3200 грн, що абсолютно правильно, – тоді ж і виробники підвищили ціни, щоб відновити рентабельність виробництва.

Тепер, коли ми говоримо про необхідність обмеження дотацій для виробників, ми самі провокуємо черговий виток цін. Я розраховую, що цього не станеться, і Мінагрополітики разом з Мінфіном прислухаються до експертному середовищі”, – зазначив кандидат економічних наук Павло Мороз.

В іншому випадку Україна можуть заполонити чергові “ніжки Буша” – заморожене м’ясо низької якості, додав він.

“Імовірність повернення “ніжок Буша” дуже висока. Це буде наслідком обмеження держпідтримки для тваринників. Якщо ж державна підтримка залишиться на колишньому рівні, то і витка цін не повинно бути. Ціни на м’ясо і так вже виросли, попит збалансований, пропозиція відповідає сьогоднішнім реаліям, валютних дисбалансів немає. Чи не буде витка цін, не буде і імпортозаміщення. Якщо ж держпідтримку обрізаємо – ризики високі”, – пояснив експерт.

Як би там не було, а напередодні Нового року потрібно розраховувати на те, що м’ясо може подорожчати в межах 5-10%.

“Є два сценарії: помірний і негативний. Помірний говорить про те, що до кінця року загальний рівень інфляції буде 2-3%. Відповідно, м’ясо виросте на трохи більше – 5%. Негативний сценарій теж має місце, якщо загальна інфляція складе до 5%. Тоді відповідно м’ясо подорожчає на 10%”, – резюмував директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

У ДФС розповіли які бувають види фальсифікованого алкоголю

У ДФС розповіли які бувають види фальсифікованого алкоголю

У ДФС розповіли які бувають види фальсифікованого алкоголю
У ДФС розповіли які бувають види фальсифікованого алкоголю

В Україні на сьогоднішній день дуже широкий асортимент фальсифікованого алкоголю і умовно його можна розділити на три так звані сегменти. Про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Роман Потапов, передає УНН.

За його словами, в Україні налічується багато трагічних випадків, пов’язаних із вживанням фальсифікованого алкоголю. А фіскали, тим часом, стали все частіше викривати підпільні виробництва алкоголю.

“З тіньовим алкогольним бізнесом дуже важко боротися, тому що їм достатньо місяця чи двох місяців для того, щоб погасити всі збитки, які ми, правоохоронці, їм наносимо. Тобто, коли ми вилучили продукції на півмільйона, то ділки за півроку собі ці півмільйона напрацюють. Вони знімають приміщення, працюють два-три місяці, потім шукають інше приміщення і так далі. Більш того, ми вилучали навіть пересувні лабораторії”, – розповів Р.Потапов.

Податківець зазначив, що асортимент фальсифікованого алкоголю в Україні на сьогодні дуже широкий.

“Всю фальсифіковану продукцію можна поділити на три сегменти: дешевший сегмент – це так званий бег-ін-бокс. Є коньяк і горілка у спеціальних пачках великих об’ємів. Найпоширеніша тара – це 10 літрів. І 10 літрів такої горілки коштує десь 340-350 грн. Ділкам вона обходиться десь у 210-240 грн. При цьому, десятилітровий бег-ін-бокс – це ящик горілки. А офіційно найдешевша пляшка горілки зараз коштує 79,55 грн.

Наступний сегмент – це алкоголь у скляній тарі. Це вже для більш вибагливого споживача, і він (алкоголь – ред.) найчастіше підробляється.

Останній сегмент – це так звана елітна горілка. Наприклад, є віскі, яке в оригіналі коштує десь 250 доларів. А у ділків тіньового бізнесу така пляшка коштує десь 400 грн, більш того, навіть назва бренду на пляшці написана з помилками”, – зазначив податківець.

За даними ДФС, підроблений “елітний” алкоголь виробляється зі звичайної горілки, до того ж, зазвичай, в антисанітарних умовах.

“При обшуках ми знаходимо есенції (ароматизатори), з яких виробляють віскі, коньяк, абсент і таке інше. Тобто ділки розбавляють маленьку пляшку есенції на 10 літрів звичайної горілки. І з 10 літрів фальсифікованої горілки отримують десять літрів елітного коньяку.

Виробляють фальсифікат у підвалах, гаражах. Ніхто не фільтрує воду. Там умови жахливі. Просто спирт з технічною водою”, – розповів начальник оперативного управління ГУ ДФС у Київській області.

Р.Потапов додав, що відрізнити справжній алкоголь від фальсифікованого можна за допомогою зовнішнього вигляду пляшки, бо зазвичай етикетки і акцизні марки надруковані на звичайному принтері.

Якщо йдеться про “елітний” підроблений алкоголь, то тут ділки частіше використовують більш якісну поліграфію, на що і “купуються” споживачі.

Топ 7 самых полезных продуктов зимнего рациона

Топ 7 самых полезных продуктов зимнего рациона

Топ 7 самых полезных продуктов зимнего рациона
Топ 7 самых полезных продуктов зимнего рациона

Уже вскоре наступит зима, а это означает, что многим людям придется кардинально поменять свой рацион.

Зима — сложный для человеческого организма сезон. В этот период очень важно правильно построить свой рацион. Мы предлагаем взглянуть на список топ-7 продуктов, которые обязательно нужно употреблять зимой.

Пишет сайт  hyser.com.ua

1. Тыква

Является сильным природным антиоксидантом. В ее состав входит большое количество полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Тыква помогает улучшить зрение, иммунитет и пищеварение.

2. Орехи

Они содержат в большом количестве жирные кислоты, которые приносят организму большую польщу. Также в орехах есть витамины В и С. Так что для зимнего сезона орехи являются незаменимым продуктом.

3. Яблоки

Эти фрукты приносят пользу в любой сезон, но зимой употребление яблок особенно актуально. Они содержат большое количество витамина С и железа, улучшающего состав крови. А еще яблоки богаты антиоксидантами, помогающими избежать болезней.

4. Облепиха

В состав этих ягод входят витамины, способствующие укреплению иммунитета. Облепиха помогает защитить организм от вирусов.

5. Болгарский перец

Он содержит витамин С и аскорбиновую кислоту. Эти элементы улучшают защитную функцию организма.

6. Грибы

В грибах содержится большое количество белков, но при этом они являются низкокалорийным продуктом. Это делает их отличной заменой жирного мяса. Также грибы содержат калий, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы.

7. Капуста

Свежая капуста приносит пользу благодаря высокому содержанию витамина С. Этот овощ улучшает общее состояние организма и пищеварение.

Херсонский ТОП