Приказ об организации бухгалтерского учета и учетной политике ОСМД Украина

Приказ об организации бухгалтерского учета и учетной политике ОСМД Украина

Приказ об организации бухгалтерского учета и учетной политике ОСМД Украина
Приказ об организации бухгалтерского учета и учетной политике ОСМД Украина

НАКАЗ №

Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику

На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. (далі — Закон № 996), положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО), «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій» та «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.1999 р. (далі — Інструкція № 291), інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності, із метою дотримання в об’єднанні єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій і порядку оцінювання об’єктів обліку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Наказ про організацію ведення обліку та облікову політику.

2. Застосовувати сукупність принципів, методів та процедур, визначених обліковою політикою, для складання й подання фінансової звітності.

3. Відповідальність за дотриманням принципів, методів і процедур, визначених обліковою політикою для складання й подання фінансової звітності, покласти на головного бухгалтера.

І. Установити таку облікову політику

1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку й дотримання законодавства під час провадження господарських операцій несе голова правління ОСББ. Ведення бухгалтерського обліку та вчасне подання повної та достовірної звітності протягом установленого строку здійснює головний бухгалтер ОСББ.

2. Застосовувати робочий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій об’єднання (додаток__________). Із метою забезпечення належної деталізації обліково-економічної інформації головному бухгалтерові вводити додаткові субрахунки.

3. Ведення бухгалтерського обліку здійснювати на комп’ютерній програмі 1С 8, згідно з основними принципами, викладеними в Законі № 996 та НП(С)БО 1.

4. Облік вести комп’ютеризовано, застосовувати бухгалтерську програму 1 С, кінцевим документом по бухобліку признавати оборотно-сальдову відомість. Аналітичний облік заборгованості, нарахування та сплату за внесками і платежами співвласників багатоквартирного будинку, де створено ОСББ, веде ГІОЦ, при цьому в програму 1С заносити дані про нарахування та сплату внесків і платежів загальною сумою.

5. Установити межу суттєвості під час складання фінансової звітності сумою 100 грн.

6. Активи та зобов’язання підприємства відображати у звітності лише за умови, що вони відповідають таким критеріям:

їх оцінка може бути достовірно визначена;

існує вірогідність отримання чи втрати майбутньої економічної вигоди.

7. Бухгалтерський облік основних засобів здійснювати згідно із П(С)БО 7 «Основні засоби» як основні засоби, що придбані за рахунок цільового фінансування.

Одиницею обліку основних засобів й інших необоротних матеріальних активів (МНМА) уважати окремий інвентарний об’єкт. Групування основних засобів і МНМА в аналітичному обліку проводити згідно з вимогами Інструкції № 291. Уважати матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше ніж рік або операційний цикл, первісною вартістю, меншою ніж 6000,00 грн, малоцінними необоротними матеріальними активами (далі — МНМА).

Класифікацію основних засобів у бухгалтерському обліку здійснювати на підставі п. 5 П(С)БО 7.

Нарахування амортизації здійснювати протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкту й припиняти на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Амортизацію основних засобів у бухгалтерському обліку нараховувати із застосуванням прямолінійного методу, викладеного в п. 26 П(С)БО 7.

Нарахування амортизації починати від місяця, наступного за тим, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняти від місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту основних засобів. Об’єкт основних засобів вилучати з активів у разі його продажу, безоплатної передачі чи невідповідності критеріям активу.

Витрати на придбання, ремонт, реконструкцію й інші поліпшення основних засобів здійснюються за рахунок відповідних джерел фінансування (цільових внесків, цільових асигнувань із бюджету), які передбачаються кошторисом доходів і витрат об’єднання.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до необоротних активів (МНМА), обліковувати на субрахунку 112 рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи». На вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, що належать до необоротних активів, нараховувати знос і обліковувати його на рахунку 132 «Знос інших необоротних активів».

Установити такі методи нарахування амортизації:

прямолінійний метод — для основних засобів;

100% вартості активів у першому місяці використання об’єктів — для малоцінних необоротних активів (МНМА).

Переоцінку балансової вартості основних засобів проводити в тому разі, якщо їх залишкова вартість суттєво (більше ніж на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

8. Бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами згідно із П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку нематеріальних активів вважати окремий об’єкт. Первісну вартість нематеріального активу формувати на підставі п.п. 11–17 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Амортизацію всіх груп нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.

Переоцінювати нематеріальний актив до справедливої вартості, якщо його балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

9. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є вид запасів (найменування чи група).

Обсяг придбання запасів регламентувати в кошторисі. Первісну вартість запасів визначати за собівартістю запасів згідно із п. 9 П(С)БО 9 «Запаси». У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності запаси підприємства відображати за меншою з двох оцінок — первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

При вибутті запасів здійснювати оцінку запасів за ідентифікаційною собівартістю.

Запаси, що належать ОСББ, обліковувати на відповідних рахунках бухгалтерського обліку класу 2 «Запаси», а не власні запаси — на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

ОСББ самостійно приймаються рішення щодо визнання запасів, які в майбутньому не принесуть економічної вигоди (неліквідних запасів), і їх списання в бухгалтерському обліку.

Запаси знецінені, які визнані неліквідами, списувати в бухгалтерському обліку на субрахунок «Втрати від знецінення запасів» рахунка «Інші витрати операційної діяльності».

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), що належать до запасів, обліковувати на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Вартість МШП, переданих в експлуатацію, списувати з балансу на рахунки обліку витрат. Для того щоб забезпечити збереження зазначених предметів в експлуатації, організувати належний контроль і оперативний облік у кількісному вираженні за місцями експлуатації протягом строку їх фактичного використання.

Транспортно-заготівельні витрати при придбанні запасів відносити на собівартість запасів.

10. Кошти цільового фінансування і цільових надходжень.

Основним джерелом фінансування статутної діяльності ОСББ є цільове фінансування і цільові надходження у вигляді членських внесків, внесків до ремонтного фонду, резервного та спецфонду, асигнування з бюджету у вигляді житлових субсидій і субсидій на покриття пільг, інших цільових надходжень на субрахунку 484 «Цільове фінансування і цільові надходження». Облік цільового фінансування і цільових надходжень вести з використанням відповідних субрахунків рахунка 484 «Цільове фінансування і цільові надходження».

11. Доходи визнавати й оцінювати відповідно до П(С)БО 15 «Дохід».

Доходи визнаються ОСББ на рівні понесених витрат щомісячно. Щомісячно закриваються рахунки доходів і витрат на рахунок 79 «Фінансові результати».

По основних засобах, придбаних за рахунок цільового фінансування, доходи признаються на рівні амортизації.

Вести відокремлений облік надходжень від членських внесків, внесків у ремонтний, резервний, спеціальний фонди та доходів від оренди.

12. Класифікацію й визнання витрат здійснювати згідно із П(С)БО 16 «Витрати».

Вести лише 8 клас рахунків витрат.

Усі витрати, пов’язані з операційною діяльністю ОСББ, є цільовими (їх потрібно здійснювати тільки відповідно до кошторису, який затверджують загальні збори ОСББ на календарний рік).

13. Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Окрім того, інвентаризацію проводити в разі зміни матеріально відповідальної особи та встановлення фактів розкрадань майна та коштів об’єднання.

14. Створювати забезпечення на оплату відпусток відповідно до вимог П(С)БО.

15. Формувати резерв сумнівних боргів згідно із П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» на основі платоспроможності окремих дебіторів.

Контроль за господарськими операціями здійснює ревізійна комісія відповідно до положення, затвердженого на загальних зборах.

Голова правління

Джерело

Оставьте комментарий